Algemene Voorwaarden Drone & Photography Aruba

(see below the terms and conditions in English)

Bryan Milton Perez handelend onder de naam Drone & Photography Aruba is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer H51351.0 en is gevestigd te Aruba

1. Foto- en/of videoshoot
2. Betalingen
3. Annuleren
4. Levertijden en bewaartermijn
5. Auteursrecht
6. Privacy & Persoonsgegevens
7. Wijzigingen Algemene Voorwaarden 

Bij boeking van een foto- en/of videoshoot ga je als klant akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hieronder beschreven.

1. Foto– en/of videoshoot

De foto- en/of videoshoot zal van te voor besproken worden zodat duidelijk is om wat voor concept het gaat, dit kan via telefoon, whatsapp, e-mail, Facebook Messenger, Instagram direct message. Ook wordt u op de hoogte gesteld van onze Algemene Voorwaarden zodat u weet welke regels ik hanteer. Ik werk zonder contracten behalve als u de auteursrechten van mij wilt overnemen. Het overnemen van de auteursrechten is alleen mogelijk tegen betaling. 

De fotograaf van Drone & Photography Aruba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het achter blijven van bepaalde verwachtingen van de klant, het kan bijvoorbeeld voor komen dat niet alle betrokkenen recht in de camera kijken of op de dag van de shoot niet lekker zijn of willen meewerken. In het geval van real estate kan het zijn dat het huis (interieur/exterieur) niet netjes is opgeruimd, hierdoor kunnen bepaalde verwachtingen ook uitblijven.

2. Betalingen

U kunt op twee manieren betalen. U betaald online of u betaald contant.

Ter bevestiging van een fotoshoot vraag ik geen aanbetaling maar ik kan bij verzuim of afmelding alsnog het volledige bedrag aan u factureren. Deze dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Contant: het is mogelijk om na de shoot contant te betalen. U ontvangt alsnog per      e-mail een factuur voor uw en mijn administratie. 

3. Annuleren

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (via email, Facebook chat, Whatsapp, Instagram direct message) tot uiterlijk 24 uur van te voren, tegen 50% van het totale fotoshoot bedrag. 

Indien de afspraak minder dan 24 uur van te voren wordt geannuleerd, dient het volledige fotoshoot bedrag te worden voldaan.

4. Levertijden en bewaartermijn 

U ontvangt de bewerkte foto’s en/of video binnen:
– real estate: 72 uur
– family / love / portrait / new born: 5 werkdagen
– bruiloft: twee weken
via www.wetransfer.com, hiervoor heb ik een geldig e-mail adres van u nodig. U kunt de bestanden downloaden en opslaan op uw eigen computer en/of laptop.

Na de ontvangen real estate video wordt er na overleg eenmalig gratis een aanpassing gedaan, deze aanpassing ontvangt u binnen twee werkdagen. 

Indien het downloaden van de bestanden niet lukt, dan kan ik bij u op kantoor, huisadres of hotel een USB-stick bezorgen met daarop de bestanden. De USB-stick blijft te allen tijde eigendom van Drone & Photography Aruba. 

De originele RAW bestanden worden binnen 1 maand van mijn harde schijf verwijderd. Dit in verband met het volraken van mijn harde schijf. Wilt u dus graag alle foto’s afnemen laat dit dan zo snel mogelijk weten na het maken van uw selectie.

De nabewerkte en afgeleverde foto’s en/of video worden vanaf de datum dat de shoot heeft plaatsgevonden, 2 maanden bewaard, hierna worden de foto’s en/of video’s zonder kennisgeving verwijderd van de harde schijf.  Zorg dus zelf voor een goede backup.

Er worden geen RAW en onbewerkte bestanden afgegeven.

5. Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s/video’s en/of digitale bestanden blijft te allen tijde bij de fotograaf van Drone & Photography Aruba.

Gemaakte foto’s en/of video’s in opdracht van een Real Estate Company/agent mogen niet overgedragen worden aan een andere Real Estate Company/agent.

6. Privacy & Persoonsgegevens

Drone & Photography Aruba zal nooit de persoonsgegevens, zoals bij mij bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden zonder uw toestemming.

Foto’s en video’s gemaakt door Drone & Photography Aruba kunnen gebruikt worden als reclamemateriaal op de website, social media, advertenties en overige marketing- en promotiedoeleinden. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft verzoeken wij u vriendelijk dit vooraf aan te geven bij de fotograaf zodat ik rekening kan houden met uw privacy wensen.

7. Wijzigingen Algemene Voorwaarden Drone & Photography Aruba

Drone & Photography Aruba mag deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen of aanvullen. Indien van toepassing zullen wijzigingen tijdig bekend worden gemaakt.


Terms and Conditions Drone & Photography Aruba

Bryan Milton Perez trading under the name Drone & Photography Aruba is registered with the chamber of Commerce under number H51351.0 and is located in Aruba

1. Photo and/or video shoot
2. Payments
3. Cancellation
4. Delivery times and retention period
5. Copyright
6. Privacy & Personal information
7. Changes Terms and Conditions 

When booking a photo and/or video shoot, you as a customer agree to the Terms and Conditions as described below. 

  1. Photo and/or video shoot

The photo and/or video shoot will be discussed in advance. The concept will be clear for both parties, this can be done via telephone, WhatsApp, mail, Facebook Messenger or Instagram direct message.

You will also be informed of our Terms and Conditions. I work without contracts, unless you want to take over the copyrights from me. Acquisition of the copyrights is only possible against payment.

The photographer of Drone & Photography Aruba can’t be held liable for the lack of certain expectations of the customer, for example it may happen that not all involved look straight in the camera or are not well or don’t want to cooperate.

In the case of real estate photography, the house (interior/exterior) may not be tidy. Certain expectations may not be met. 

2. Payments

You can pay in two ways; online banking or cash.

I don’t ask for a deposit to confirm a shoot, but I can still invoice you the full amount in case of default or cancellation. This must be paid within 30 days of the invoice date. 

Cash: it is possible to pay in cash after the shoot. You will still receive an invoice by mail for your and my administration. 

3. Cancellations

Cancellations can only be made in writing (via mail, Instagram direct message, Facebook messenger or Whatsapp) up to 24 hours in advance, against 50% of the total shoot amount. If the appointment is canceled less than 24 hours in advance, the full shoot amount must be paid. 

4. Delivery times and retention period.  

You will receive the edited photos and/or video within:
– real estate: 72 hours
– family / love / portrait / new born: 5 working days
– bruiloft: two weeks
via www.wetransfer.com, fort his I need a valid mail address from you. 

After the received real estate video, an adjustment will be made once for free. You will receive this adjustment within two working days.

You can download the files and save them on your own computer and/or laptop. 

If downloading doesn’t work, I can deliver a USB stick with the files to your office, home address or hotel free of charge.

The USB stick remains the property of Drone & Photography at all times. The original RAW files will be removed from my hard drive within 1 month. This in connection with my hard drive becoming full. If you would like to take all the photos of the shoot, please let me know as soon as possible after making your selection.

The edited and delivered photos and/or videos will be removed from the hard drive without notice after 2 months from the date the shoot took place. Please make sure you have a good backup by yourself. No RAW and raw files will be giving away.

5. Copyright

The copyright of the photos and videos or other digital files remains at all times with the photographer of Drone & Photography Aruba. 

For more information about copyright please visit website: http://www.opi-aruba.org/Copyrights.htm

Photos and/or videos taken on behalf of a Real Estate Company / agent may not be transferred to another Real Estate Company / agent.

6. Privacy and Personal Information

Drone & Photography Aruba will never disclose or pass on the personal data, as known to me, to third parties without your permission. Photos and videos made by Drone & Photography Aruba can be used as advertising material on the website, social media, advertisements and other marketing and promotion purposes. If you object to this, we kindly request you to inform the photographer before the shoot, so that I can take your privacy wishes into account. 

7. Changes Terms and Conditions Drone & Photography Aruba

Drone & Photography Aruba may amend or supplement these Terms and Conditions at any time. If applicable changes will be announced in a timely manner.